Ариун Библи, 2004

1 Тесалоник 3:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс би үүнийг цаашид тэвчиж чадахгүй болов. Тэгээд соригч та нарыг сорьж, бидний хөдөлмөр дэмий хоосон зүйл болсон байх вий хэмээн айсандаа та нарын итгэлийн талаар мэдэхийн тулд би хүн илгээсэн юм.

1 Тесалоник 3

1 Тесалоник 3:2-10