Ариун Библи, 2004

1 Тесалоник 3:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бид та нарын төлөө байдаг шиг, Эзэн та нарыг бие биеэ болон бүх хүнийг хайрлах хайр дотор өсгөн бялхуулах болтугай.

1 Тесалоник 3

1 Тесалоник 3:5-13