Ариун Библи, 2004

1 Тесалоник 3:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бидний Бурхан бөгөөд Эцэг Өөрөө болон бидний Эзэн Есүс та нар уруу очих замыг маань заах болтугай.

1 Тесалоник 3

1 Тесалоник 3:1-12