Ариун Библи, 2004

1 Тесалоник 2:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Итгэгч та нарт бид хэрхэн ариун, зөв болон гэм зэмгүйгээр хандсаныг та нар гэрчлэх бөгөөд Бурхан ч гэрч юм.

1 Тесалоник 2

1 Тесалоник 2:8-19