Ариун Библи, 2004

1 Коринт 7:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хөвч хөндөх ёслол хийлгэсний дараа хэн нэг нь дуудагдсан уу? Тэр хүн хөвч хөндөлтөө бүү үгүй болгог. Хөвч хөндөх ёслол хийлгээгүй хүмүүсээс хэн нэг нь дуудагдсан уу? Тэр хүн бүү хөвч хөндүүл.

1 Коринт 7

1 Коринт 7:11-21