Ариун Библи, 2004

1 Коринт 6:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нарын зарим нь тийм байсан. Гэвч Эзэн Есүс Христийн нэрээр болон бидний Бурханы Сүнс дотор та нар угаагдсан, та нар ариусгагдсан, та нар зөвтгөгдсөн юм.

1 Коринт 6

1 Коринт 6:2-14