Ариун Библи, 2004

1 Коринт 2:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

та нарын итгэл хүмүүсийн мэргэн ухаан дотор бус, харин Бурханы хүч дотор байхын тулд юм.

1 Коринт 2

1 Коринт 2:1-12