Ариун Библи, 2004

1 Коринт 12:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин эдүгээ олон эрхтэн байдаг ч нэг бие байна.

1 Коринт 12

1 Коринт 12:12-30