Ариун Библи, 2004

1 Иохан 5:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурханы хайрлах нь Түүний тушаалуудыг сахих юм. Түүний тушаалууд нь хүнд дарамт биш билээ.

1 Иохан 5

1 Иохан 5:1-10