Ариун Библи, 2004

1 Иохан 5:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурханы Хүүд итгэдэг нэгэн нь дотроо гэрчлэлтэй. Бурханд итгэдэггүй хүн Түүнийг худалч болгож байна. Учир нь Хүүгийнхээ тухай гэрчилсэн Бурханы гэрчлэлд тэр итгэсэнгүй.

1 Иохан 5

1 Иохан 5:5-18