Ариун Библи, 2004

1 Иохан 4:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурхан Өөрийнхөө цорын ганц Хүүг ертөнцөд илгээсэн нь Түүгээр дамжуулан биднийг амьд байлгахын тулд юм. Үүгээр Бурханы хайр бидэнд илэрхийлэгдсэн юм.

1 Иохан 4

1 Иохан 4:8-11