Ариун Библи, 2004

1 Иохан 3:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурханаас төрөгч ямар ч хүн нүгэл үйлддэггүй. Учир нь Бурханы үр түүний дотор байгаа. Тэр хүн Бурханаас төрсөн тул нүгэл үйлдэж чаддаггүй.

1 Иохан 3

1 Иохан 3:3-17