Ариун Библи, 2004

1 Иохан 2:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ах дүүгээ хайрладаг нэгэн нь гэрлийн дотор байгаа бөгөөд түүний дотор бүдрүүлэх шалтгаан байхгүй.

1 Иохан 2

1 Иохан 2:1-12