Latviešu Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un liels daudzums no Jeruzalemes un no Idumejas, un Aizjordānijas, un no Tiras apkārtnes, un Sidonas, dzirdēdami, ko Viņš dara, nāca pie Viņa.

Marka Evaņģēlijs 3

Marka Evaņģēlijs 3:1-14