Latviešu Jaunā Derība

Jūdas 1:9 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kad erceņģelis Miķelis Mozus miesas dēļ strīdējās un cīnījās ar velnu, tas neuzdrošinājās par viņu teikt lāstu spriedumu, bet sacīja: Kungs lai tev pavēl!

Jūdas 1

Jūdas 1:2-11