Kitab Sutji

Yeremia 45:5 Kitab Sutji (JAV)

Sira aja ngarah marang prakara kang muluk-muluk kanggo sira dhewe! Poma aja sira gayuh! Awitdene, lah, Ingsun ndhatengake bilai tumrap sakehing titah, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah --, nanging sira iku bakal Sunparingi nyawanira kayadene rayahan ana ing ngendi-endia panggonan kang bakal sira parani.”

Yeremia 45

Yeremia 45:1-5