Kitab Sutji

Nehemya 12:21 Kitab Sutji (JAV)

Hasabya saka kulawangsane Hilkia lan Netaneel saka kulawangsane Yedaya.

Nehemya 12

Nehemya 12:11-25