Kitab Sutji

Kidung Pangadhuh 2:20 Kitab Sutji (JAV)

Dhuh Yehuwah, Paduka mugi karsaa mirsani saha niti-priksa,sinten ingkang Paduka etrapi makaten punika,punapa tiyang estri kedah nedha wohing wetenganipun piyambak,inggih bayi-bayi ingkang taksih wonten ing bopongan;punapa imam tuwin nabikedah dipun pejahi wonten ing pasucenipun Pangeran?

Kidung Pangadhuh 2

Kidung Pangadhuh 2:19-22