Kitab Sutji

Kaimaman 2:2 Kitab Sutji (JAV)

kurban mau banjur digawaa menyang ngarepane para imam anake Harun. Iku nuli njupuka glepung sagegem karo lengane lan menyane kabeh, banjur diobonga dening imam mau ana ing misbyah, minangka pisungsung pangenget-enget, dadi kurban genenan, kang gandane damel renane Pangeran Yehuwah,

Kaimaman 2

Kaimaman 2:1-7