Kitab Sutji

Kaimaman 15:30 Kitab Sutji (JAV)

Imam banjur misungsungake manuk kang siji minangka kurban obaran; kaya mangkono imam anggone nganakake pirukun ana ing ngarsane Pangeran Yehuwah tumrap wong mau, marga saka wetune getih kang najis mau.

Kaimaman 15

Kaimaman 15:23-31