Kitab Sutji

Kaimaman 12:8 Kitab Sutji (JAV)

Nanging manawa wonge ora bisa nganakake wedhus berok utawa wedhus gembel, kena ngladekake manuk deruk loro utawa manuk dara loro, siji kanggo kurban obaran, sijine kanggo kurban pangruwating dosa; dene imam nuli nganakna pirukun kanggo wong wadon iku, temah bakal birat najise.”

Kaimaman 12

Kaimaman 12:4-8