Kitab Sutji

Jabur 65:14 Kitab Sutji (JAV)

pangenan-pangenan sami kebak menda gembel,lebak-lebak sami kinemulan gandum,samudayanipun sami asurak-surak saha sami ngidung-ngidung.

Jabur 65

Jabur 65:8-14