Kitab Sutji

Jabur 140:2 Kitab Sutji (JAV)

Dhuh Yehuwah, kawula mugi Paduka uwalaken saking tiyang awon,saha Paduka reksaa sampun ngantos dhawah ing tanganipun tiyang ingkang remen nganiaya,

Jabur 140

Jabur 140:1-4