هزارۀ نو

۳یوحنا 1:3 هزارۀ نو (NMV)

بسی شادمان شدم که برادران آمده، بر وفاداری‌ات به حقیقت و شیوۀ سلوکت در آن شهادت دادند.

۳یوحنا 1

۳یوحنا 1:2-13