هزارۀ نو

۲یوحنا 1:10 هزارۀ نو (NMV)

اگر کسی نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد، او را به خانۀ خود مپذیرید و خوشامدش مگویید؛

۲یوحنا 1

۲یوحنا 1:4-11