هزارۀ نو

۲یوحنا 1:1 هزارۀ نو (NMV)

از شیخ کلیسا،به بانوی برگزیده و فرزندانش که ایشان را در ’حقیقت‘ دوست می‌دارم - و نه تنها من، بلکه همۀ آنان که حقیقت را شناخته‌اند -

۲یوحنا 1

۲یوحنا 1:1-11