هزارۀ نو

۲پطرس 3:5 هزارۀ نو (NMV)

بدین‌سان، آنان به عمد بر این حقیقت چشم می‌پوشند که به کلام خدا آسمانها از قدیم بود و زمین از آب و به وسیلۀ آب شکل گرفت؛

۲پطرس 3

۲پطرس 3:1-6