هزارۀ نو

۲پطرس 2:13 هزارۀ نو (NMV)

و در سزای آن بدی که کرده‌اند، بد خواهند دید. تفریح اینان عیش و عشرت در روز روشن است. لکه‌های ننگی هستند که حتی به هنگام شرکت در ضیافت با شما، از غرقه شدن در لذات فریبندۀ خویش دست برنمی‌کشند.

۲پطرس 2

۲پطرس 2:10-18