هزارۀ نو

۲پطرس 1:3 هزارۀ نو (NMV)

قدرت الهیِ او هرآنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است. این از طریق شناختِ او میسّر شده که ما را به واسطۀ جلال و نیکویی خویش فرا خوانده است.

۲پطرس 1

۲پطرس 1:1-10