هزارۀ نو

۲پادشاهان 25:8 هزارۀ نو (NMV)

در روز هفتمِ ماه پنجم از نوزدهمین سالِ سلطنت نبوکدنصر پادشاه، شاه بابِل، نبوزَرَدان فرماندۀ گارد سلطنتی که به خدمت پادشاه بابِل می‌ایستاد، به اورشلیم آمد.

۲پادشاهان 25

۲پادشاهان 25:3-16