هزارۀ نو

۲پادشاهان 10:28 هزارۀ نو (NMV)

بدین‌سان، یِیهو بَعَل را از اسرائیل ریشه‌کن کرد.

۲پادشاهان 10

۲پادشاهان 10:25-36