هزارۀ نو

۲قرنتیان 8:12 هزارۀ نو (NMV)

زیرا اگر اشتیاق باشد، هدیۀ شخص مقبول می‌افتد، البته بر حسب آنچه کسی دارد، نه آنچه ندارد.

۲قرنتیان 8

۲قرنتیان 8:11-18