هزارۀ نو

۲قرنتیان 5:19 هزارۀ نو (NMV)

به دیگر سخن، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می‌داد و گناهان مردم را به حسابشان نمی‌گذاشت، و پیام آشتی را به ما سپرد.

۲قرنتیان 5

۲قرنتیان 5:17-21