هزارۀ نو

۲قرنتیان 3:1 هزارۀ نو (NMV)

آیا بار دیگر شروع به توصیه دربارۀ خود می‌کنیم؟ یا مانند بعضی، نیاز به ارائۀ توصیه‌نامه به شما یا گرفتن توصیه‌نامه از شما داریم؟

۲قرنتیان 3

۲قرنتیان 3:1-6