هزارۀ نو

۲قرنتیان 11:33 هزارۀ نو (NMV)

امّا مرا در زنبیلی، از پنجره‌ای که بر حصار شهر بود، پایین فرستادند و این‌گونه از چنگش گریختم.

۲قرنتیان 11

۲قرنتیان 11:25-33