هزارۀ نو

۲سموئیل 5:7 هزارۀ نو (NMV)

با وجود این، داوود دژ صَهیون، شهر داوود را تصرف کرد.

۲سموئیل 5

۲سموئیل 5:1-14