هزارۀ نو

۲سموئیل 22:7 هزارۀ نو (NMV)

«در تنگی خویش خداوند را خواندم،و نزد خدای خود فریاد برآوردم.او از معبد خود صدایم را شنید،و فریادم به گوشش رسید.

۲سموئیل 22

۲سموئیل 22:1-10