هزارۀ نو

۲تیموتائوس 3:17 هزارۀ نو (NMV)

تا مرد خدا به کمال برای هر کارِ نیکو تجهیز گردد.

۲تیموتائوس 3

۲تیموتائوس 3:8-17