هزارۀ نو

۲تیموتائوس 1:6 هزارۀ نو (NMV)

از این رو، تو را یادآور می‌شوم که آن عطای خدا را که به واسطۀ دست گذاشتنِ من، در تو جای گرفته، شعله‌ور سازی.

۲تیموتائوس 1

۲تیموتائوس 1:1-12