هزارۀ نو

۲تیموتائوس 1:1 هزارۀ نو (NMV)

از پولس، که به خواست خدا و به‌خاطر وعدۀ حیاتی که در مسیحْ عیسی یافت می‌شود، رسول مسیحْ عیساست،

۲تیموتائوس 1

۲تیموتائوس 1:1-3