هزارۀ نو

۲تواریخ 4:7 هزارۀ نو (NMV)

سلیمان ده چراغدان طلا مطابق دستورالعمل داده شده ساخت، و پنج چراغدان را در جانب راست و پنج را در جانب چپ معبد قرار داد.

۲تواریخ 4

۲تواریخ 4:1-12