هزارۀ نو

۲تواریخ 34:15 هزارۀ نو (NMV)

حِلقیا به شافانِ کاتب گفت: «کتاب تورات را در خانۀ خداوند یافته‌ام»، و حِلقیا کتاب را به شافان داد.

۲تواریخ 34

۲تواریخ 34:12-16