هزارۀ نو

۲تواریخ 30:12 هزارۀ نو (NMV)

همچنین دست خدا بر یهودا بود و ایشان را یکدل ساخت تا آنچه را پادشاه و صاحبمنصبانش بر حسب کلام خداوند فرمان داده بودند، به انجام رسانند.

۲تواریخ 30

۲تواریخ 30:8-17