هزارۀ نو

۲تواریخ 25:6 هزارۀ نو (NMV)

او از اسرائیل نیز یکصد هزار جنگاورِ دلاور در ازای یکصد وزنه نقره اجیر کرد.

۲تواریخ 25

۲تواریخ 25:5-12