هزارۀ نو

۲تواریخ 15:17 هزارۀ نو (NMV)

اما مکانهای بلند از اسرائیل برداشته نشد؛ با وجود این، دل آسا در تمامی روزهای زندگی‌اش کامل بود.

۲تواریخ 15

۲تواریخ 15:10-19