هزارۀ نو

۲تسالونیکیان 3:15 هزارۀ نو (NMV)

ولی او را دشمن مشمارید، بلکه همچون برادر به وی هشدار دهید.

۲تسالونیکیان 3

۲تسالونیکیان 3:13-18