هزارۀ نو

۲تسالونیکیان 1:7 هزارۀ نو (NMV)

و شما را که رنج می‌برید با ما آرام بخشد. این زمانی واقع خواهد شد که خداوندْ عیسی همراه با فرشتگانِ نیرومند خویش با آتشی فروزان از آسمان ظهور کند.

۲تسالونیکیان 1

۲تسالونیکیان 1:4-8