هزارۀ نو

۲تسالونیکیان 1:3 هزارۀ نو (NMV)

ای برادران، ما باید همواره خدا را به‌خاطر وجود شما شکر گوییم، و سزاوار نیز همین است، زیرا ایمان شما هر چه بیشتر رشد می‌کند و محبت هر یک از شما به یکدیگر فزونی می‌یابد.

۲تسالونیکیان 1

۲تسالونیکیان 1:2-6