هزارۀ نو

۲تسالونیکیان 1:1 هزارۀ نو (NMV)

از پولس و سیلاس و تیموتائوس،به کلیسای تسالونیکیان که در خدا، پدر ما، و خداوندْ عیسی مسیح‌اند:

۲تسالونیکیان 1

۲تسالونیکیان 1:1-3