هزارۀ نو

۱یوحنا 4:10 هزارۀ نو (NMV)

محبت همین است، نه آنکه ما خدا را محبت کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفّارۀ گناهان ما باشد.

۱یوحنا 4

۱یوحنا 4:6-12